ข่าวทุนกู้ยืม กรอ.

กองทุนเงินให้กู้ยืมที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ)

1.ประกาศหลักเกณฑ์การคัดกรองผู้กู้ยืมทุน กยศ.และ กรอ. ปี 2558  คลิก

2.ตัวอย่างการกรอกใบสมัครขอกู้ยืมทุน กรอ.รายใหม่ ปี 2558 คลิก